17. elokuuta 2017

Mitä lännen tulee tietää: Perusteet

Islamin aikapommi -sivustolta löytyy suomennos Gregory M. Davisin artikkeliin Islam 101. Sivuston ylläpitäjä antaa luvan käyttää vapaasti tekstejään, joten kopioin sen tähän blogiin sellaisenaan. Jaan sen useampaan osaan, sillä se on aivan liian pitkä kerralla luettavaksi. Yritän myös etsiä uudet nettilinkit toimimattomien linkkien tilalle.


Islamin perusteet


Gregory M. Davis [PDF] – englanninkielinen alkuperäisteos: Islam 101

Gregory M. Davis on Religion of Peace? Islam’s War Against the World -kirjan tekijä ja Islam: What the West Needs to Know -elokuvan tuottaja/ohjaaja. Kyseinen do­ku­­ment­t­i­e­lo­­ku­­va on katsottavissa kokonaisuudessaan suomeksi tekstitettynä Youtubessa.


”Islamin perusteiden tarkoitus on antaa ihmisille parempaa tietoa islamin ydinkohdista ja auttaa jo jonkin verran asioista tietäviä välittämään täs­mälli­sempää tietoa eteenpäin. Is­lamin perusteet on tiivistelmä kirjastani ja doku­menttifilmistäni, jotka samoin pyrki­vät an­tamaan ytimekkäitä seli­tyksiä islamin keskeisistä liikuttavista voimista ja nii­den seurauk­sista länsimaiselle yhteis­kun­nalle. Tavoitteena on selkiyttää yleistä ym­märrystä islamista ja pal­jastaa vallalla olevien näke­mysten puutteelli­suus. Tekstiä saa vapaasti levittää ja/tai kopioida.”

– Gregory M. Davis


Suomenkieliseen käännökseen on tehty vähäisiä muutoksia ja lisätty ala­viit­tei­nä joitakin sitaatteja Suo­men tunnetuimpiin islam-tutkijoihin kuu­lu­van Jaakko Hämeen-Anttilan julkaisuista.


Islamin viisi pilaria


Islamin uskon perustana toimivat nk. islamin viisi pilaria:
  1. Usko (iman) Allahin ykseyteen ja siihen, että Muhammad on Hänen vii­meinen pro­feet­tansa siten kuin islamin uskontunnustuksessa (shahada) julistetaan: ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Mu­ham­mad on Hänen lähettiläänsä.”
  2. Rukous (salat), joka on toistettava viisi kertaa päivässä määräai­koina
  3. Almuvero (zakat)
  4. Paasto (saum) kerran vuodessa
  5. Pyhiinvaellus (hajj) Mekkaan ainakin kerran elämässä, mikäli mah­dol­lista

Nämä viisi pilaria eivät itsessään kerro paljon islamin uskosta tai siitä, mitä muslimin oletetaan uskovan tai kuinka hänen oletetaan käyttäyty­vän. Pilarit 2–5, ts. rukous, almu­vero, paastoami­nen ja pyhiinvaellus, ovat piirteitä, joita tavataan monissa muis­sakin us­konnoissa. Muhamma­din profeetallisuuden lopullisuus on kuitenkin jotain islamille ai­nutlaa­tuista. Jotta voisi ymmärtää islamia ja sitä, mitä merkitsee olla mus­limi, on ymmär­rettävä, millainen Mu­hammad oli ja mil­laisia olivat ne ilmes­tykset, jotka Allah hänen kauttaan antoi ja joista Koraani koostuu.Koraani – Allahin kirjaIslamin opetusten mukaan Koraani (al-Qur’an) koostuu profeetta Mu­hamma­din Allahilta saa­masta joukosta ilmestyksiä, jotka hänelle välitti arkkienkeli Gabriel ja jotka Muham­mad sitten saneli seuraajilleen. Mu­hammadin seura­laiset painoivat mie­leensä katkelmia Koraanista ja kir­joittivat ne ylös mihin ta­hansa mitä sattui olemaan käsillä. Pari­kym­mentä vuotta Muhammadin kuo­leman jälkeen nämä koottiin yhtenäi­seksi kirjaksi kolmannen kalifin Uthmanin valtakauden aikana.

Koraani on jotakuinkin yhtä pitkä kuin kristittyjen Uusi testamentti. Se muo­dostuu 114 eripi­tuisesta suurasta, jotka ovat samaistettavissa kirjan lu­kuihin. Islamin opin mukaan Muhammad sai ensimmäisen ilmestyk­sensä Al­lahilta noin v. 610 jKr. luolassa lähellä Me­kan kau­punkia, joka sijaitsee nykyisen Saudi-Arabian lounais­osassa. Tuo ilmestys yksin­ker­taisesti määräsi Mu­ham­madin ”resitoimaan” tai ”lukemaan” (suura 96). Sanat, jotka hänen käs­kettiin lausua, eivät olleet hänen omi­aan vaan Al­lahin puhetta. Seuraavan noin 12 vuoden aikana Me­kassa Mu­hammad sai muita ilmestyksiä, joiden viestinä kaupungin asuk­kaille oli hylätä pa­kanalliset tavat ja kääntyä palvelemaan yhtä Allahia.

Vaikka Muhammad Mekassa ollessaan tuomitsi pakanallisuuden (suurim­malta osalta), hän osoitti suurta kunnioitusta kristittyjen ja juu­talaisten asuk­kaiden yksijumalaisuutta koh­taan. Ko­raanin Allah väitti vieläpä olevansa sama Ju­mala, jota juutalaiset ja kristityt pal­voivat ja joka nyt vain ilmestyi va­litun lähetti­läänsä Muhammadin kautta ara­beille. Se, mikä muutti islamin suh­teellisen hyvän­tahtoisesta yksijuma­laisuuden muo­dosta sellaiseksi eks­pansiiviseksi sotilaspoliitti­seksi ideo­logiaksi, jollainen se on tänäkin päivänä, olivat ne Koraanin ilmestykset, jotka Mu­hammad sai myöhemmin urallaan läh­dettyään Mekasta ensim­mäisten muslimien kanssa Medi­nan kaupunkiin.

Oikeaoppinen islam ei hyväksy ajatusta, että Koraanin käännös toiseen kie­leen on ”kään­nös” samassa mielessä kuin vaikkapa Kuningas Jaakon Raa­mattu on käännös alkuperäisistä heprean- ja kreikankielisistä kirjoi­tuk­sista. Asia, johon islamin puo­lustelijat usein ve­toa­vat kri­tiikin torjuakseen on se, että vain ara­biankieliset lukijat voivat ymmärtää Ko­raania. Mutta arabian kieli on yksi kieli mui­den joukossa ja aivan samalla ta­voin käännettävissä. Itse asiassa useimmat muslimit ei­vät ole arabiankielisiä. Alla olevassa analyysissa käytämme moskeijoissa useimmiten käytettävää käännöstä ”The Noble Qu­ran”, jonka ovat laatineet muslimioppineet Dr. Muhammad Muhsin Khan ja Dr. Mu­hammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. Se on löydettävissä täältä: http://www.noblequran.com/translation/. Kaikki suluissa olevat selitykset kuulu­vat em. kääntäjille lukuun otta­matta aaltosuluissa olevia välihuomautuk­siani.

Suom. huom. Suomennoksen pohjana on käytetty Jaakko Hämeen-Ant­tilan (2005) Koraanin suomen­nosta, jota on paikoitellen mukautettu vas­taamaan Davisin käyttä­mää käännöstä. Esim. Hämeen-Ant­tilan käyt­tämä sana Jumala on Ko­raanin kään­nöksissä kor­vattu arabian sanalla Allah. Merkintä H-A viittaa Hä­meen-Antti­lan suo­mennokseen. Suomen­tajan huo­mautukset ovat ha­kasuluissa.

Ne länsimaalaiset, jotka onnistuvat saamaan käsiinsä Koraanin kään­nök­sen, ovat usein ymmäl­lään sen merkityksestä, koska he ovat tie­tämättömiä eräästä Koraanin tulkintaan liittyvästä rat­kaisevan tärke­ästä periaatteesta: kumoamisesta (naskh). Kumoamisen eli ab­rogaation periaate – al-naskh wa al-mansukh(”kumoaminen ja ku­mottu”) – mää­rää, että ne ilmestykset, jotka Muhammad sai myöhemmin urallaan, ku­moavat ja korvaavat sellai­set ai­em­mat määräykset, joiden kanssa ne ovat ristiriidassa. Näin ollen ne il­mestyk­set, jotka Muhammad sai myöhem­min Medinassa, kumoavat ne koh­dat, jotka il­mes­tyivät hä­nelle aiemmin Mekassa. Koraani itse aset­taa tämän ku­moamis­periaatteen:

2:106. Jos me {Allah} pyyhimme pois jonkin jakeen tai an­namme sen unohtua, an­namme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Allah on kaikkival­tias.

Vaikuttaa siltä, että 2:106 on ilmestynyt vastauksena niihin epäilyihin, jotka Muhamma­diin oli­vat kohdistuneet sen joh­dosta, että Allahin ilmes­tykset eivät olleet täysin johdon­mukaisia ajan saatossa. Muhammadin vastaus oli: ”Allah on kykenevä tekemään kaikenlai­sia asioita.” – Jopa muuttamaan mie­lensä. Jotta asiat olisivat vielä sekavampia, vaikka Ko­raanin ilmestykset tulivat Mu­hammadille peräkkäisessä järjestyksessä noin parinkym­menen vuoden aikana, Koraania ei kuitenkaan koostettu kronologiseen järjes­tykseen. Kun Ko­raani lopulta koot­tiin yhtenäiseksi kirjaksi kalifi Uthmanin valtakau­della, suurat jär­jestettiin pi­simmästä lyhimpään ilman mitään yhteyttä niiden ilmes­tymis­jär­jestykseen tai te­maattiseen sisältöön. Jotta voisi saada selville, mitä Ko­raani sanoo tie­tystä kysymyk­sestä, on tarpeen tutkia muita islamilaisia läh­teitä, jotka anta­vat viit­teitä siitä, missä vai­heessa Muhammadin elämää kutkin il­mestykset tapahtui­vat. Tällainen tarkastelu paljas­taa, että Mekan suurat, jotka ilmestyivät ai­kana, jolloin muslimit olivat puo­lustuskyvyt­tömiä, ovat yleensä ottaen rauhan­omaisia; myöhem­mät, Me­dinan kauden suurat, jotka ilmestyivät sen jälkeen, kun Muhammad oli teh­nyt it­ses­tään armeijan päälli­kön, ovat so­taisia.

Tarkastelkaamme esimerkiksi jaetta 50:45 ja suuraa 109, jotka molem­mat ilmestyivät Mekassa:

50:45. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat; ei sinulla ole valtaa hei­hin (val­taa pa­kottaa heitä uskomaan). Mutta varoita (oi, Muhammad) tällä Ko­raanilla niitä, jotka pelkäävät uhkaustani.

109:1. Sano (oi, Muhammad, näille monijumalaisille ja uskottomille): Us­kotto­mat,

109:2. minä en palvo sitä, mitä te palvotte,

109:3. ettekä te palvo Häntä, jota mitä palvon,

109:4. enkä minä ole palvova sitä, mitä te palvotte,

109:5. ettekä te ole palvova Häntä, jota minä palvon.

109:6. Teillä on uskontonne ja minulla on uskontoni.

Seuraava kohta ilmestyi juuri sen jälkeen, kun muslimit saapuivat Medi­naan ja olivat vielä puo­lustuskyvyttömiä:

2:256. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi eril­lään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä.

Jae 9:5, joka yleisesti tunnetaan Miekkajakeena, ilmestyi sitä vastoin Mu­hammadin elä­män lop­pupuolella:

9:5. Kun rauhoitetut kuukaudet (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuu­kausi) ovat kuluneet, tap­pakaa uskottomat[1] missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saarta­kaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ru­kouk­sensa ja antavat al­muja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on An­­teek­sian­tava.

Koska Miekkajae on ilmestynyt myöhemmässä vaiheessa Muhammadin elä­mää kuin 50:45, 109 ja 2:256, se kumoaa rauhanomaiset käskyt, kuten ja­keessa 2:106 määrätään. Suura 8, joka il­mestyi hieman ennen suuraa 9, tuo esiin saman­kaltaisen teeman:

8:39. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia {koko maailmassa}, mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

8:67. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut (vihollisten) suu­ren teurastuk­sen.[2] Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoit­televan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

9:29. Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (ts. islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

9:33. Hän {Allah} on lähettänyt lähettiläänsä {Muhammadin} tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon (islamin) saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (monijuma­laisten, pakanoiden, epä­jumalanpalvojien ja ateistien) tah­toa.

Koraanin muslimeille antamat käskyt käydä sotaa Allahin nimessä muita kuin mus­limeja vastaan ovat päi­vän­selviä. Ne ovat lisäksi ehdottoman auktoritatii­visia, koska ne ilmestyi­vät profeetan uran myöhäisessä vai­heessa ja koska ne näin ollen kumoavat ja korvaavat varhaisemmat mää­räykset toimia rau­hanomaisesti. Koska länsimaalaiset eivät tunne tätä kumoamisperiaatetta, Koraani ymmärretään väärin ja islam diagno­soi­daan virheellisesti ”rauhan us­konnoksi”.


Sunna – profeetta Muhammadin ”elämäntapa”Islamissa Muhammadia pidetään ihanteellisena, esimerkillisenä ihmi­senä (al-insan al-ka­mil). Muhammadia ei millään muodoin pidetä juma­lallisena, eikä häntä palvota (Mu­hammadin kuvat ovat kiellettyjä, jotta ne eivät kannustaisi kuvanpalvontaan), mutta hän toimii kaikille musli­meille ylimpänä mallina siitä, kuinka näiden tulisi käyttäytyä. Nimen­omaan Muhammadin hen­kilökohtaiset opetukset ja teot, joista ”profeetan elämäntapa” eli sunna muodostuu, on se, minkä kautta muslimit erotta­vat, mikä on hyvää ja pyhää elä­mää. Profeetan elämän yksityiskoh­dat – kuinka hän eli, mitä hän teki, hänen ei-koraani­set lausumansa, hänen henkilökohtaiset tapan­sa – ovat ensiarvoista tietoa jo­kaiselle hurskaalle muslimille.[3]

Tieto sunnasta tulee pääosin haditheista, Muhammadin elämää koske­vista kertomuk­sista, jotka välitettiin suullisesti perimätietona, kunnes ne koottiin ko­koelmiksi pari sataa vuotta Muham­madin kuoleman jälkeen. Hadithit muo­dostavat Koraanin jälkeen tär­keimmän islamilaisten teks­tien kokoelman. Näi­den Muhamma­din elämää koske­vien kertomusten uskotaan saaneen alkunsa henkilöiltä, jotka tunsi­vat hänet henkilö­koh­tai­sesti. Haditheja on tuhansittain; jotkut useita sivuja pitkiä, jot­kut vain muuta­man rivin pituisia. Kun haditheista muo­dostettiin koko­elmia 700–800-luvuilla, oli ilmeistä, että monet niistä olivat epäaitoja. Varhaiset muslimioppi­neet paiskoivat valtavasti töitä mää­rittääk­seen, mitkä hadit­hit olivat auktoritatiivisia ja mitkä epäilyk­senalaisia.

Tässä esitettävät hadithit ovat peräisin yksinomaan ”Sahih al-Bukha­rista”, kaik­kein luo­tettavim­mista ja arvo­valtaisimmasta kokoelmasta, jota kaikki is­lamin koulukunnat pitävät auktoritatiivi­sena. Mus­limiop­pi­neen M. Muhsin Khanin laatima englannin­kielinen kään­nös siitä löytyy tästä:

http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Bukhari

Hadithien eri kään­nökset voivat poiketa toisistaan sen osalta, kuinka ne on jaoteltu osiin, kirjoi­hin ja numeroihin, mutta sisältö on sama. Kunkin hadithin osalta ensin on esitetty luokittelu­tieto; sitten todistajaketju (is­nad), joka osoit­taa keneltä hadith on pe­räisin (yleensä kyseessä on joku, joka tunsi Muham­ma­din henkilökohtaisesti); ja sitten itse ta­rina. Vaikka edes luotettavan hadit­hin abso­luuttista aitoutta voi tuskin varmentaa, isla­milaisessa yhteydessä ha­ditheja pidetään joka tapauk­sessa arvoval­taisina lähteinä.

Koska Muhammad itse toimii moraalin mittatikkuna, hänen tekojaan ei arvi­oida suh­teessa riip­pumattomiin moraalisiin standardeihin, vaan pi­kemminkin ne osoittavat, mikä mus­limeille toimii oikeana moraalisena stan­dardina.

Sahih al-Bukhari 7:62:88; Ursa on kertonut: Profeetta kirjoitti (aviosopi­muksen) Aishan kanssa tämän ollessa 6-vuotias ja pani avioliiton täy­tän­töön [ts. oli ensi kerran suku­puoliyhteydessä Aishan kanssa] tämän ol­lessa 9-vuotias, ja Aisha oli hänen kanssaan yhdeksän vuotta (ts. hä­nen kuole­maansa asti).

Sahih al-Bukhari 8:82:795; Anas on kertonut: Profeetta katkaisi Uraina-heimoon kuulu­neiden miesten kädet ja jätti polttamatta umpeen (heidän verta vuotaneet raajansa), kunnes nämä kuolivat.

Sahih al-Bukhari 2:23:413; Abdullah bin Umar on kertonut: {Medinan} juu­talai­set toi­vat keskuudestaan profeetan luo miehen ja naisen, jotka oli­vat suoritta­neet laittoman seksuaalisen yhdynnän (avio­rikoksen). Hän määräsi nämä mo­lemmat kivitettäviksi (kuoliaaksi) lähellä hautajaisru­kouspaikkaa mos­keijan vie­ressä.

Sahih al-Bukhari 9:84:57; Ikrima on kertonut: Jotkut zanadiqat (ateistit) tuotiin Alin {4. kalifin} luo, ja tämä poltti heidät. Uutinen tästä tapahtu­masta tavoitti Ibn ’Abbasin, joka sanoi: ”Jos olisin ollut hänen asemas­saan, en olisi polttanut heitä, sillä Allahin lä­hettiläs on kieltänyt sen sa­noen: ”Älkää rankaisko ketään Allahin rankaisulla (tulella).” Olisin itse tappanut heidät Allahin lähettilään seuraavan totea­muksen mukaisesti: ”Joka vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet.”

Sahih al-Bukhari 1:2:25; Abu Huraira on kertonut: Allahin lähettiläältä ky­syttiin: ”Mikä on teoista paras?” Hän vastasi: ”Uskoa Allahiin ja Hä­nen lähettilää­seensä (Muhamma­diin).” Sen jälkeen kysyttiin: ”Mikä on toi­seksi parasta?” Hän vastasi: ”Osallistua jiha­diin (uskonnolliseen tais­te­luun) Allahin asian puo­lesta.”

Islamissa ei ole ”luonnollista” moraalin- tai oikeudentajua, joka ylittäisi Ko­raanissa ja sun­nassa esitetyt täsmälliset esimerkit ja velvoitteet. Koska Mu­hammadia pidetään Allahin lopullisena profeettana ja Koraa­nia itsensä Alla­hin ikuisina ja muuttumatto­mina sanoina, ei ole myös­kään moraalin kehitty­mistä, joka sallisi tehdä muun­noksia islamilaiseen mo­raaliin tai yhdistää sii­hen aineksia muualta. Koko is­lamilainen mo­raalinen maailmankaik­keus siirtyy perintönä yksin­omaan Muhamma­din elämästä ja opetuksista.[4]

Luotettavien hadithien lisäksi tunnustettuna lisälähteenä Muhammadin elä­mästä toi­mii profee­tan elämäkerta (Sírat Rasúl Alláh), jonka laati 700-luvulla Muhammad bin Is’haq, eräs islamin suurista oppineista.

Suom. huom. Alla olevat katkelmat elämä­kerrasta perustuvat Jaakko Hämeen-Ant­tilan suomen­nokseen ”Pro­feetta Muhammadin elämä­kerta” Ibn Hishamiin (k. 833) toimit­tamasta laitoksesta, joka on islami­laisessa kir­jalli­suudessa saavutta­nut ka­noni­soidun aseman.

Muhammadin profeetallinen ura jakautuu merkitsevällä tavalla kahteen vai­heeseen: en­simmäi­nen on Mekka, jossa hän työskenteli 14 vuotta käännyt­täen ihmisiä isla­miin; ja toinen on Medi­nan kaupunki, jossa hä­nestä tuli voi­makas poliittinen ja soti­laallinen joh­taja. Mekassa ta­paamme näennäisraa­matullisen hahmon saarnaamassa katumusta, ar­me­liaisuutta ja hyvänteke­väisyyttä sa­malla, kun ihmiset hänen ympä­rillään ahdis­televat häntä ja hä­tyyttelevät häntä tiehensä. Myö­hemmin Medi­nassa tapaamme ete­vän ko­mentajan ja strategin, joka systemaatti­sesti kukistaa ja tappaa vastustajansa. Näitä Mu­hammadin elä­män myö­hempiä vaiheita vuodesta 622 hänen kuole­maansa v. 632 otetaan harvoin pu­heenaiheeksi sivistyneessä seurassa. Vuonna 622, kun profeetta oli yli 50-vuotias, hän ja hänen seuraajansa teki­vät hijran (”poislähtemisen”, siirtymi­sen) Me­kasta noin 300 kilo­metriä pohjoi­seen sijaitsevalle Yathribin keitaalle, joka myö­hemmin nimettiin Me­dinaksi. Mu­hammadin uusi yksijumalaisuus oli vi­hastuttanut Mekan pa­kanajohta­jat, ja pakoa Medi­naan joudutti Muhammadin toden­näköinen mur­hayri­tys. Muham­mad lä­hetti Medi­naan etukäteen lähettiläänsä var­mistamaan olevansa terve­tullut. Medinan heimot kel­puut­tivat hänet muslimien johta­jana ja heimo­jen vä­listen kiistojen välittäjänä.

Hieman ennen kuin Muhammad pakeni Mekan vihollisuuksia, joukko uusia muslimi­käännynnäi­siä vannoi uskollisuuttaan hänelle Aqaba-nimi­sellä mäellä Mekan ul­ko­puolella. Muhammadin elämäkerrassa Is’haq ku­vaa tämän ta­pahtuman merkittä­vyyttä (sivunume­rot viittaavat Hämeen-Anttilan suomen­noksen sivunumeroihin):

Profeetta Muhammadin elämäkerta, s. 154: Sodan uskollisuudenvala an­nettiin, kun Al­lah oli an­tanut lähetti­läälleen luvan taistella, ja siinä oli ehtoja, joita en­simmäi­sessä Aqaban valassa ei vielä ollut. Ensimmäistä kutsutaankin Naisten us­kollisuudenvalaksi, sillä Allah ei vielä silloin sallinut lähettiläänsä ryh­tyä soti­maan. Kun Allah sitten salli tais­te­lemi­sen ja ihmiset vannoivat jälkimmäisessä us­kol­lisuudenvalassa tais­tele­vansa kaikkia vastaan, Allahin lähettiläs otti valan vastaan omasta ja Her­ransa puo­lesta ja lu­pasi vannojille valan pitämisestä pal­kaksi Para­tiisin.

Se, että Muhammadin orastava uskonto koki tässä vaiheessa merkittävän muutoksen, on ilmi­selvää. Is’haq halua selvästikin tähdentää lukijoilleen, että siinä missä varhaisina vuo­sina islam oli suhteellisen su­vaitsevainen uskonto, joka pystyy ”kestämään loukkauksia ja antamaan an­teeksi tie­tämättömille”, pian Allah vaati muslimeja ”sotimaan koko konkka­ronk­kaa vastaan Al­lahin ja Hänen lähettiläänsä puolesta”. Islamilainen ka­lenteri todistaa hijran merkittä­vyyden asettamalla sen isla­milaisen ajanlaskun alkupisteeksi. Hijran vuotta 622 pidetään tärkeämpänä kuin Mu­hammadin synnyin- ja kuolinvuosia ja Ko­raanin en­simmäisen ilmes­tyksen vuotta siksi, että islam on ennen kaikkea poliit­tis-sotilaallinen liike. Vasta sen jälkeen kun Mu­hammad lähti puo­lisotilaallisine joukkioineen Mekasta, islam sai varsinaisen poliittis-sotilaallisen korostuk­sensa. Tämä (kuukalenteriin perustu­van) islami­laisen kalenterin vuosi lyhen­netään englanniksi AH (”After Hijra”).


---4. elokuuta 2017

Matinpojan videonurkka: uusia seurattavia

Videonurkka esittelee tällä kertaa islamin kriitikoita ja yhden reformisti-imaamin, jotka ovat ainakin minulle uusia tuttavuuksia. Heidän puheitaan löytyy Youtubesta, tässä vain pari esimerkkiä:

Douglas Murray

Twitter: https://twitter.com/DouglasKMurraySandra Solomon 
 Aynaz Anni Cyrus 
Anne Maria Waters 
Gad Saad haastattelee imaami Tawhidia, joka haluaa uudistaa islamia. 

Tawhidi twitterissä:  https://twitter.com/Imamofpeace
Gad Saad twitterissä: https://twitter.com/GadSaad
Bonusvideona Weapon of Musical Defence:
30. heinäkuuta 2017

Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin ylivalta

William DiPuccion laatima luettelo profeetta Muhammadin tärkeimmistä elämäntapahtumista perustuen Koraaniin, varhaisiin Muhammadin elämäkertoihin ja kanonisoituun perimätietoon.

Tämä on jatkoa kirjoituksille Muhammadin elämä vuosilukuina: Vuodet ennen islamia,
Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin alkuvaiheet ja Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin laajentuminen


IV. ISLAMIN YLIVALTA (ikävuodet 60-62)


630 jKr, 8 AH: Mekan valloitus (mahdollisesti joulukuu 629). Myöhemmät vaiheet.


Mekkalaisten kanssa liitossa oleva heimo rikkoo Hudaibiyyan rauhansopimuksen, mikä antaa Muhammadille tekosyyn hyökätä Mekkaan. Muslimien 8000 - 10000 miehen armeija valloittaa Mekan. Ylivoiman edessä mekkalaiset tekevät vain vähän vastarintaa. Muhammad hävittää Kaaban 360 jumalankuvaa mukaan lukien kuvan Aabrahamista ja enkeleistä sen seinällä. Mekkalaiset ovat pakotettuja vannomaan Muhammadille uskollisuutta ja tämä määrää yleisen armahduksen. Kuitenkin jotkut Muhammadin henkilökohtaisista vihollisista ja pilkkaajista surmataan, mukaan lukien häntä pilkannut laulajatar. Toiset katuvat ja saavat anteeksi.

Koska Mekka oli Arabian hengellinen keskus, Muhammadin ote Kaabasta ennakoi islamin valloittavan koko niemimaan. Vuoden 613 jälkeen ainoastaan muslimit saivat tulla kaupunkiin. Koko Arabia kukistettiin Abu Bakrin toimesta 634 jKr.

630 jKr, 8 AH: Jaziman verilöyly


Muhammad lähettää joukkoja Mekan ympäristöön tuhoamaan monijumalaisia temppeleitä tarvittaessa vaikka väkivalloin. Hänen kenraalinsa Khalid surmasi monia Jazima-heimosta, vaikka he eivät tehneet vastarintaa. Muhammad tuomitsi hyökkäyksen ja moitti Khalidia. Hän maksoi myös verirahan leskille ja orvoille.

630 jKr, 8 AH: Muhammad hallitsee Länsi-Arabiaa. Almujen käyttö islamin levittämisessä.

Muslimit lyövät hawazinien beduiiniheimon Hunayn  taistelussa. Sotasaalis on valtava: muun muassa 6000 miestä, naista ja lasta, 24,000 kamelia ja 4000 unssia hopeaa. Muhammad kärsii huomattavia tappioita. Jalomielisyyden puuskassa hän palauttaa vangit perheilleen sen jälkeen kun hawazinit ovat vannoneet uskollisuuttaan. Sotasaalis oli kuitenkin jo jaettu armeijalle. Muhammad antoi omasta viidenneksen osuudestaan kameleita Mekan ja beduiinien johtajille. Muhammadin esimerkkiä noudattaen muslimit saattavat antaa osan almuista niille, jotka ovat myötämielisiä islamille.

Banu Thaqif -heimon asuttaman Taifin kaupungin kaksi viikkoa kestänyt piiritys on tulokseton. Muslimien uhan alla Taif kuitenkin alistuu muslimien valtaan vuoden loppuun mennessä ja epäjumalan temppeli hävitetään.

630 jKr, 9 AH: Maria Koptilainen


Joko vuonna 626 tai 627 Aishaa syytetään aiheetta aviorikoksesta, mistä syntyy julkinen skandaali. Toinen skandaali aiheutuu, kun Muhammadin koptilainen jalkavaimo tulee Muhammadin haaremiin (vuonna 628). Muhammad suosii Mariaa, mikä aiheuttaa katkeruutta, erimielisyyttä ja juonitteluja Muhammadin ja vaimojen välillä. Tilanne ratkeaa erityisellä Jumalan ilmestyksellä, jossa vaaditaan vaimojen katumusta - tai muuten hän eroaisi heistä kaikista - ja jossa Muhammad vapautetaan valastaan olla enää tapaamatta Mariaa (Koraani, luku 66). Rangaistukseksi Muhammad hylkäsi muut vaimonsa ja eli Marian kanssa kokonaisen kuukauden.

Maria synnytti hänelle lapsen, Ibrahimin, ensimmäisen jälkeläisen 25:een vuoteen. Mariasta tuli tällöin lain mukaan vapaa nainen ja hän yleni jalkavaimosta varsinaiseksi vaimoksi. Ibrahim kuitenkin kuoli vain 16 kuukauden ikäisenä (vuonna 631).

630 jKr, 9 AH: Veromiesten nimittäminen. 


Veronmiehiä nimitetään keräämään zakat (almut) ja sadaqa (hyväntekeväisyys) valloitetuilta alueilta (10% tuotosta). Juutalaisten, kristittyjen ja muiden eriuskoisten on maksettava suojelurahaa (jizya). Rahat käytetään islamin varojen ja vallan kasvattamiseen, köyhyyden helpottamiseen ja lahjoituksiin, joilla houkutellaan toisuskoisia kääntymään islamiin.

630 jKr, 9 AH: Muhammad vakiinnuttaa valtansa


Monien pienten sotaretkien avulla kapinalliset heimot kukistetaan, minkä johdosta Muhammad vakiinnuttaa valtansa alueella. Näihin aikoihin Kab ibn Malik, eräs Arabian maineikkaimmista runoilijoista ja Muhammadin vihollinen, vannoo uskollisuutta Muhammadille ja sepittää hänelle ylistävän runon.

630 jKr, 9 AH: Tabukin sotaretki


Muhammadin viimeinen suuri sotaretki Tabukiin on ensimmäinen muslimien aggressio kristittyjä vastaan (kaksi kolmasosaa kristikunnasta tultaisiin valloittamaan ennen kuin kristityt vastaavat ristiretkillä alkaen vuodesta 1096, joiden vaikutus jää yleensä vähäiseksi). Muhammadin saapuessa Tabukiin 30,000:n miehen armeijoineen Bysantin joukot ovat jo vetäytyneet. Paikalliset juutalaiset ja kristityt päälliköt pakotetaan maksamaan jizya (suojeluraha) ja alistumaan islamin alaisuuteen.

Rauhansopimus Ailan kristityn prinssin Johanneksen kanssa. Duman kristitty päällikkö kääntyy islamiin, mutta ryhtyy kapinaan Muhammadin kuoltua.

Kun Muhammad palaa Medinaan, hän tuomitsee ja jopa rankaisee niitä, jotka eivät olleet lähteneet sotaretkelle, koska he eivät olleet osoittaneet riittävää uskoa ja lojaalisuutta.

631 jKr, 9 AH: Toisinajattelijoiden moskeija


Muhammad polttaa tyytymättömien muslimien rakentaman kilpailevan moskeijan lähellä Qubaa. Moskeijan sisällä olevat ehtivät turvaan. Tyytymättömien muslimien johtaja (Abdullah ibn Ubayy) kuolee Medinassa  ja hänen kannattajansa ryhtyvät pian Muhammadin kannattajiksi.

631 jKr, 9 AH: Jihadista tulee ikuinen velvollisuus


Erään perimätiedon mukaan monet muslimit alkoivat nyt myydä aseitaan saavutettuaan voiton vihollisistaan. Muhammad kuitenkin julistaa, että sota islamin puolesta tulee jatkumaan, kunnes antikristus saapuu (Koraani, luku 9).


631 jKr, 9 AH: Muhammadin uhkavaatimus: "Vastuuvapaus"


Muhammad oli pidättäytynyt vuosittaisesta pyhiinvaelluksesta, koska epäjumalanpalvojat edelleen jatkoivat perinnettä, mutta nyt hän julistaa, että neljän kuukauden päätyttyä epäjumalanpalvelusta ei enää suvaita Arabiassa. Hänelle on täten myönnetty vastuuvapaus epäjumalanpalvojien kanssa solmittuja sopimuksia kohtaan. Ne, jotka vastustelevat, tapetaan. Kristityt ja juutalaiset tulee alistaa väkivalloin ja pakottaa maksamaan jizya-veroa, Koraanin jakeen 9:29 mukaan.


630 - 631: Rajaseutujen heimojen ja kaupunkien käännyttäminen


Arabien ja kristittyjen päälliköt, sekä Jemenin, Mahran, Omanin, Bahrainin ja Yemaman hallitsijat vahvistavat kääntymisensä ja alistumisensa Muhammadille kirjeillä ja valtuuskunnilla (jotkut historioitsijat uskovat näiden olleen vain vähäisiä ryhmiä ja suurin osa vastusti Muhammadin vaatimuksia). Najran kaupunki ja kirkko saavat rauhansopimuksessa erioikeuksia.

Muhammad lähettää valtuuskuntia suostuttelemaan ja pelottelemaan muita heimoja. Khalidin uhkailun vuoksi juutalainen Banu Harith -heimo kääntyy islamiin ja alistuu ilman vastarintaa. Monia Arabian heimoja Jemenissä joudutaan kuitenkin alistamaan väkivalloin.

632 jKr, 10 AH: Jäähyväispyhiinvaellus. Kuukalenteri.


Pyhiinvaelluksen päättyessä Muhammad pitää Jäähyväissaarnansa, jossa puhutaan omistusoikeudesta, islamin yhtenäisyydestä ja kaikkien heimojen veljeydestä islamin alaisuudessa, kielletään koron ottaminen lainasta, säädetään kivityskuolema aviorikoksesta, kehotetaan vaimojen ja orjien ystävälliseen kohteluun, ja sallitaan vaimojen ruumiillinen kuritus (Koraani 4:34).

Muhammad myös lakkauttaa epäislamilaisena käytännön, jossa vuoteen lisätään päiviä ajanlaskun pitämiseksi synkronissa aurinkovuoden kanssa  ja määrää käyttämään ainoastaan kuukalenteria.

632 jKr, 11 AH: Mussailiman kapina.


Itsensä profeetaksi julistanut Mussailima, jolla on huomattavaa kannatusta, tarjoutuu jakamaan vallan Muhammadin kanssa. Tarjousta ei hyväksytä ja hänet surmataan taistelussa hieman Muhammadin kuoleman jälkeen. Muhammad kutsui häntä nimellä "Valehtelija-Mussailima". Kaksi muutakin uutta profeettaa haastaa Muhammadin näihin aikoihin. Toinen salamurhataan ja toinen kääntyy islamiin Muhammadin kuoleman jälkeen.

632 jKr, 11 AH: Muhammadin kuolema ja hautaaminen


Muhammad sairastuu vakavasti ja viettää viimeiset päivänsä talossaan Aishan seurassa. Hän kiroaa kristityt ja juutalaiset (tai kuten Ibn Sa'd kirjoittaa: "Herra hävittäköön juutalaiset ja kristityt!"). Myöhemmin hän määrää kuusi kultarahaa annettavaksi köyhille.

Muhammad kuolee Aishan syliin kesäkuun kahdeksantena ja hänet haudataan taloonsa. Abu Bakr valitaan hänen seuraajakseen (kalifiksi).

632 jKr, 11 AH: Mutalle kostetaan


Muhammadin käskyn mukaisesti muslimiarmeija hävittää ja ryöstää Mutan (katso 629 eKr). Abu Bakr kukistaa lukuisia kapinaan nousseita heimoja.

---

Koska tämän kirjoitussarjan aikaisemmat oheisvideot ovat olleet kovin kriittisiä islamia kohtaan, on ehkä paikallaan esittää Muhammadin elämä myös hieman myönteisemmässä valossa.

BBC:n dokumentissa haastellaan muslimeja, islamin apologisteja ja - ehkä hieman yllättävästi - myös joitakin islamkriitikkoja. Myös Profeetan vähemmän mairittelevia tekoja esitetään, mutta ne selitetään parhain päin, ja Muhammad oli itse asiassa hyvä ja rauhanomainen mies.

Toisena videona on islamilaisen lainoppineen hengästyttävän pitkä luentosarja. Siinä on jokaiselle paastokuukauden päivälle oma luentonsa ja se tarjoaa varmasti autenttisen näkökulman muslimien tulkintaan Profeetan elämästä. Katsokoon ken jaksaa.

Kolmantena on lapsille tarkoitettu animaatio Muhammadin elämästä. Ymmärrettävästi siinä ei ole kuvattu aivan kaikkia Profeetan elämän tapahtumia, ja hyvä niin.


BBC:n dokumentti Muhammadin elämästä. 

Mufti Menkin luentosarja Profeetan elämästä.

Muhammadin tarina lapsille. ---

Lisälukemista:

Mekan valloitus: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/05/mekan-valloitus.html

Pelko on tehnyt minusta voittoisan: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/04/pelko-on-tehnyt-minusta-voittoisan.html

Muhammadin kuolema: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/04/muhammadin-kuolema.html

Jäähyväissaarna: https://ibnmatti.blogspot.fi/2016/12/valahdyksia-muhammedin-elamasta-vi.html


---

Alkuperäinen teksti: https://drive.google.com/file/d/0B4_1PiGE3abidTdqdE9qd0k1TFk/view
DiPuccion blogi: http://scienceetcetera.blogspot.fi/


28. heinäkuuta 2017

Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin laajentuminen

William DiPuccion laatima luettelo profeetta Muhammadin tärkeimmistä elämäntapahtumista perustuen Koraaniin, varhaisiin Muhammadin elämäkertoihin ja kanonisoituun perimätietoon.

Tämä on jatkoa kirjoituksille Muhammadin elämä vuosilukuina: Vuodet ennen islamia ja
Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin alkuvaiheet.


III. ISLAMIN LAAJENTUMINEN (ikävuodet 52 - 59)


622 jKr, 1 AH: Hijra, Profeetan moskeija rakennetaan Medinaan, islamilainen kalenteri


Mekan pakanoiden ja muslimien kiristyvien välien vuoksi muslimit lähtevät maanpakoon Medinaan (Yathribiin) huhtikuussa. Muhammad viipyy Mekassa kesäkuuhun asti, mutta pakenee, kun quraishit juonittelevat häntä vastaan (uhan tarkka luonne on epäselvä). Vaikka joutuukin elämään vaatimattomasti ensimmäiset vuodet, Medinassa hänen sanomansa saa vastakaikua. Keskinäinen liittosopimus solmitaan juutalaisheimojen ja pakanaheimojen välillä (Medinan perustuslaki).

Islamilainen kalenteri alkaa maanpaosta Medinaan (AH - Anno Hegirae). Vuosi vaihtuu aina hijran jälkeen. Muhammadin muutos saarnamiehestä ja pasifistista poliittiseksi ja sotilaalliseksi johtajaksi alkaa.

623 (tai 622 loppuvuosi) - 629: Karavaanien ryöstöretket, myöhemmät sotaretket


Muhammad ja hänen seuraajansa aloittavat väkivaltaisuudet Hijran jälkeen yhdentoista Mekan karavaaneja vastaan käydyillä ryöstöretkillä. Tämä oli hänen jumalallinen kostonsa mekkalaisille muslimien vainoamisesta ja heidän omaisuutensa takavarikoimisesta sen jälkeen, kun he lähtivät Mekasta maanpakoon Medinaan, sekä Jumalan Profeetan torjumisesta.

Muhammad johti 27-29 sotaretkeä elämänsä aikana, mutta osallistui vain harvoin itse taisteluihin. Tässä kronologiassa mainitaan vain tärkeimmät taistelut.

623 jKr, 2 AH: Qiblan vaihtaminen kohti Mekkaa, Ramadanin paaston perustaminen


Pettyneenä ja vihastuneena siitä, että juutalaiset hylkäsivät hänen profetiansa, Muhammad vaihtoi rukoussuunnan (qibla) Jerusalemista kohti Mekassa sijaitsevaa Kaaban temppeliä. Islam alkaa kehittyä omaksi arabialaiseksi uskonnokseen.

Ramadanin paasto perustuu luultavasti juutalaisten sovituspäivään (Jom Kippur)

623 jKr, 2 AH: Nakhlan ryöstöretki


Muhammad määrä seitsemännen ja ensimmäisen menesteksekkään ryöstöretken mekkalaisten karavaaneja vastaan. Tämä retki aloittaa islamin nimeen tehdyt väkivaltaisuudet (Koraani 2:217). Tämä tapahtui yhtenä neljästä pyhästä kuukaudesta, jolloin sodankäynti oli kielletty. Mekan karavaanin johtaja surmattiin ja kaksi muuta otettiin vangeiksi.

624 jKr, 2 AH: Badrin taistelu, muutoksia Koraaniin


Mekkalaiset päättivät kostaa Muhammadin karavaaneihin kohdistuneet hyökkäykset. Vaikka muslimeilla oli huomattava miesalivoima, he voittivat mekkalaiset, tappoivat 49-70 miestä ja ottivat vangeiksi toiset 49-70 ja vaativat heistä lunnaita (lukumäärät vaihtelevat). Yksi sotavangeista oli Al Nadhr, tarinoitsija ja runoilija, joka oli tehnyt Muhammadista pilkkaa. Ali katkaisi hänen kaulansa Muhammadin määräyksestä.

Taistelukentällä lojuvat ruumiit heitettiin ilman seremonioita joukkohautaan, ja jotkut heitettiin ilmeisesti myös kaivoon. Muhammad kohteli vankeja hyvin toiveenaan voittaa heidät puolelleen. Monista saatiin lunnasrahat.

Koraanin jakeet muuttuvat tämän jälkeen paljon autoritäärisemmiksi. Muhammad, totuuden etsijä, alkaa vaatia tottelevaisuutta rangaistuksen uhalla.


624 jKr, 2 AH: Muhammad surmauttaa vihollisiaan


Asma bint Marwan, runoilijatar, joka pilkkasi Muhammadia, murhataan nukkuessaan viiden lapsensa kanssa. Vähän sen jälkeen iäkäs juutalainen mies samoin murhataan Muhammadin yllytyksestä hänen nukkuessaan. Toinenkin juutalainen, joka oli vastustanut Muhammadia ja yllyttänyt toisiakin Muhammadia vastaan, salamurhattiin tänä vuonna.

Muhammad murhautti ja kidutti monia vastustajiaan huolimatta heidän sukupuolestaan tai iästään. Muhammadin uskolliset seuraajat, jotka olivat innokkaita tottelemaan ja puolustamaan Profeettaa, panivat nämä väkivallanteot toimeen.

624 jKr, 2 AH: Juutalaisen Qainuqa-heimon karkoitus


Juutalaisten hylättyä Muhammadin profetian heille kostettiin monin taisteluin, maasta karkoituksin ja vainoin, ja tämä on jatkunut kautta historian. Innokkaana rikkomaan aikaisemman sopimuksensa Muhammad piiritti juutalaista Qainuqa-heimoa sen jälkeen, kun juutalaiset nuoret olivat loukanneet muslimityttöä. Muhammad oli aikeissa teloittaa kaikki juutalaisheimon miehet, mutta antoi periksi Medinan erään päällikön pyyntöjen vuoksi, ja teloituksen sijaan hän takavarikoi juutalaisten omaisuuden ja ajoi heidät maanpakoon.

624 jKr, 2 AH: Muhammad kääntyy juutalaisia vastaan


Muhammad antaa seuraajilleen luvan tappaa juutalaisia missä hyvänsä he heitä tapaavatkin. Pian sen jälkeen juutalainen kauppias surmataan. Muhammad tekee sitten uuden sopimuksen juutalaisten kanssa.

624 jKr, 2 AH: Al-Hasanin syntymä, Muhammadin sukulinja


Muhammadin tytär Fatima synnyttää al-Hasanin, joka seuraa myöhemmin isäänsä Alia viidentenä kalifina (660 jKr). Hän luopui kruunusta puolen vuoden jälkeen ja tuli myöhemmin vaimonsa myrkyttämäksi.

Muhammadin sukulinja ("Sayyid") polveutuu Fatimasta, Muhammadin ainosta eloon jääneestä jälkeläisestä. Fatima kuoli vain puoli vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen.

625 jKr, 3 AH: Uhudin taistelu


Tämä oli toinen mekkalaisia vastaan käyty taistelu. Mekkalaisia oli 3000 ja muslimeja ainoastaan 700. Muslimien hätäinen sotasaaliin tavoittelu aiheutti muslimille tappion ja Muhammad itsekin haavoittui. Muslimien tappiot olivat 74 miestä, mutta mekkalaisten vain 20. Mekkalaiset häpäisivät vihollisen ruumita, mutta säästivät Medinan kaupungin. Seuraavina kuukausina Muhammad kärsi huomattavia tappioita monissa selkkauksissa.

625 jKr, 3 AH: Juutalaisen Nadir-heimon piiritys ja karkoitus


Muslimit piirittivät juutalaisen Nadir-heimon linnoitusta ainakin kaksi viikkoa. Antautumisen jälkeen Muhammad takavarikoi heidän aseensa ja karkottaa heidät Medinasta.

626 jKr, 5 AH: Hyökkäys Banu Mustaliqia vastaan


Muslimit hyökkäävät heidän kanssaan ystävällisissä väleissä olleen juutalaisen Banu Mustaliq -heimon kimppuun, koska näiden epäillään suunnitelleen hyökkäystä Muhammadia vastaan. (Al-Shafin mukaan Muhammad määräsi linnoitukset poltettaviksi, vaikka sisällä oli naisia ja lapsia)
Kaksisataa perhettä otettiin vangeiksi. Juwairiya, päällikön tytär, lupautuu Muhammadin vaimoksi vankien vapautusta vastaan. Siitä lähtien heimoa pidetään liittolaisena. Aishaa syytetään perusteettomasti aviorikoksesta taistelun jälkeen.

627 jKr, 5 AH: Vallihaudan taistelu


Vallihaudan taistelu ei ollut oikeastaan taistelu, vaan 15:n päivän piiritys. Mekan armeijan (10,000 miestä) lähestyessä Muhammadin toveri Salman Persialainen kehottaa häntä kaivamaan vallihaudan Medinan pohjoispuolelle estääkseen vihollista pääsemästä kaupunkiin. Mekkalaiset eivät olleet osanneet varautua tällaiseen taktiikkaan, ja lisäksi sääolosuhteet olivat varsin huonot, joten mekkalaiset vetäytyivät kahden viikon piirityksen jälkeen (joidenkin lähteiden mukaan piiritys kesti useampia viikkoja).

627 jKr, 5 AH: Quraizan juutalaisheimon joukkosurma ja orjuutus. Orjamarkkinat.


Muhammad syyttää juutalaista Banu Quraiza -heimoa petoksesta vallihaudan taistelun aikana. 1000 naista ja tyttöä (sekä ne pojat, jotka eivät olleet vielä murrosiässä) otetaan orjiksi ja myydään orjamarkkinoilla hevosia ja aseita vastaan. Muhammad ottaa Rihanan, naineen juutalaisnaisen, itselleen. 700-900 miestä (kaikki jotka olivat saavuttaneet puberteetin) mestataan Muhammadin määräyksestä.

Orjamarkkinat sallitaan islamissa ja niistä annetaan säädöksiä sharia-laissa. Muhammad salli pitää naispuolisia orjia, naisia ja tyttöjä, jalkavaimoina, olivat he sitten naimisissa tai naimattomia, kun heidät oli saatu taistelussa sotasaaliiksi (Koraani 33:50, 4:24).

627 - 628 jKr, 6 AH: Pienempiä sotaretkiä


Retket Mekan karavaaneja vastaan taukosivat. Muhammad osallistuu noin 17:ään erilaiseen konfliktiin ja valloitukseen tänä vuonna. Monista retkistä saadaan huomattava sotasaalis ja jotkut liitot rikotaan. Muhammadin  maine ja arvovalta vakiintuu.


627 - 628 jKr, 6 AH: Raakalaismaisia teloituksia. Varkaudesta määrätään rangaistus.


Kostona rosvojen hyökkäyksestä muslimeja vastaan Oma Kifar, vanha nainen ja rosvojen linnoituksen emäntä, sidotaan jaloistaan kahteen kameliin, jotka vetivät eri suuntaan ja repivät naisen kahtia. Kun tieto tästä saavutti Muhammadin, hän ei vastustanut sitä sanallakaan.

Muhammad rankaisi kahdeksaa beduiinia paimenen raa'asta murhasta. Muhammadin käskystä heidän kätensä ja jalkansa leikattiin irti, heidän silmänsä kaivettiin ulos, ja heidät jätettin sitten aavikolle kuolemaan janoon. Hän ehkä hieman katui rangaistuksen julmuutta, sillä hän rajoitti tulevat rangaistukset amputaatioon ja ristiinnaulitsemiseen.
628 jKr, 6 AH: Hudaibiyyan sopimus


Muhammad yrittää tehdä miehineen pyhiinvaelluksen Mekkaan. Mekan sotilaat ottavat heidät vastaan kaupungin ulkopuolella. Muhammad allekirjoittaa 10 vuoden rauhansopimuksen, Hudaibiyyan sopimuksen, joka sallii Muhammadille pyhiinvaelluksen tekemisen Mekkaan seuraavana vuonna. Vanhojen mekkalaisten rituaalien ottaminen mukaan islamiin tuo Muhammadille suosiota mekkalaisten keskuudessa.

628 jKr, 7 AH: Kirjeitä ulkovaltojen hallitsijoille


Muhammad lähettää kirjeitä hallitsijoilla kutsuen heitä islamiin (jotkut historioitsijat ovat sitä mieltä, että hänen vaikuttimensa olivat ainoastaan poliittisia - hän ei ollut vielä visioinut maailmanlaajuista uskontoa). Näitä hallitsijoita olivat keisari Herakleios, Persian ja Abessinian kuninkaat, sekä Jemenin ja Egyptin kuvernöörit. Herakleioksen vastauksesta ei ole mainintaa. Persian kuningas repi kirjeen. Abessiinian ja Jemenin kuvernöörit hyväksyivät uskonnon. Egyptin kuvernööri vastasi kohteliaasti ja lähetti lahjaksi kaksi koptilaista orjatyttöä, jotka olivat sisarukset. Muhammad antoi toisen pois ja piti Marian jalkavaimonaan.


628 jKr, 7 AH: Khaibarin valloitus. Väliaikainen avioliitto (mutah).


1600 muslimia piiritti varakasta Khaibarin keidasta. 93 juutalaista, mutta vain 19 muslimia kuoli taisteluissa. Muslimit ottivat naiset, lapset ja omaisuuden sotasaaliiksi. Juutalaisten johtajaa Kinanaa kidutetaan, jotta hän paljastaisi aarteen kätköpaikan, sitten hänet mestataan. Muhammad ottaa hänen nuoren leskensä Safiyan vaimokseen. Juutalaiset ja kristityt, jotka tunnustavat muslimien ylivallan, saavat jäädä, jos he maksavat vuosittaista veroa. Tätä käytäntöä seurattiin lähes kaikissa muslimien valloituksissa.

Luultavasti tämän sotaretken aikana Muhammad sääti väliaikaisen avioliiton (mutah) tyydyttääkseen miehiään. Mutah sallii lyhytaikaisen avioliiton maksua vastaan. Se on saattanut perustua arabialaiseen tapaan. Sunnit opettavat, että Muhammad lakkautti käytännön näihin aikoihin. Toinen perimätieto sanoo, että vasta toinen kalifi Umar kielsi käytännön. Shiiat kuitenkin noudattavat sitä nykyäänkin.

628 jKr, 7 AH: Muhammad myrkytetään Khaibarissa


Khaibarin valloituksen jälkeen Muhammad ja hänen toverinsa sairastuvat syötyään Zainabin laittamaa ruokaa. Zainab oli menettänyt aviomiehensä, isänsä, setänsä ja veljensä taistelussa. Muhammad kuulusteli häntä ja antoi sitten teloittaa hänet. Myrkyttäminen saattoi nopeuttaa Muhammadin kuolemaa.

628 jKr, 7 AH: Paluu Khaibarista


Muhammadin palatessa Medinaan muut alueen heimot antautuvat ja Muhammad kontrolloi nyt Medinan pohjoipuolisia juutalaisheimoja. Muhammad solmii avioliiton Umm Habiban kanssa, joka on Mekan päällikön Abu Sufyanin tytär.

629 jKr, 7 AH: Pyhiinvaellus Mekkaan


Muhammad tekee 2000:n miehen kanssa pyhiinvaelluksen Mekkaan Hudaibiyyan rauhansopimuksen turvin. Hän ei ole käynyt Mekassa seitsemään vuoteen. Hän nai viimeisen (11:nnen) vaimonsa Maimunan sovitellakseen sukulaisiaan Hashimin klaanissa. Muutamat huomattavat mekkalaiset kääntyvät islamiin.

629 jKr, 8 AH: Mutan taistelu Syyrian rajaseudulla


Muhammadin Syyrian lähettiläs on surmattu vihamielisen heimon päällikön toimesta ja Muhammad lähettää sotajoukon kostoretkelle, mutta arabien ja bysanttilaisten valtava armeija murskaa hänen 3000:n miehen joukkonsa. Myös Muhammadin ottopoika Zaid saa surmansa.

Kuukautta myöhemmin Muhammadin miehet marssivat ilman vastarintaa saman alueen halki ja alistavat sekä käännyttävät joitakin vihamielisiä heimoja.


---

ISLAM: Mitä lännen tulee tietääLisälukemista:

Mitä lännen tulee tietää: https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/#_Toc179282436

Muhammadin hyökkäys Khaibariin: https://ibnmatti.blogspot.fi/2015/04/muhammedin-hyokkays-khaibariin.html

Pyhiinvaellus Mekkaan: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/05/aabrahamin-astinkivi.html

Kahden tunnin Koraani: http://kahdentunninkoraani.blogspot.fi/2015/03/johdanto.html

---

Alkuperäinen teksti: https://drive.google.com/file/d/0B4_1PiGE3abidTdqdE9qd0k1TFk/view
DiPuccion blogi: http://scienceetcetera.blogspot.fi/


27. heinäkuuta 2017

Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin alkuvaiheet

William DiPuccion laatima luettelo profeetta Muhammadin tärkeimmistä elämäntapahtumista perustuen Koraaniin, varhaisiin Muhammadin elämäkertoihin ja kanonisoituun perimätietoon.

Tämä on jatkoa kirjoitukselle Muhammadin elämä vuosilukuina: Vuodet ennen islamia


II. ISLAMIN ALKUVAIHEET (ikävuodet 40 - 52)


610 jKr: Ensimmäinen "ilmestys"


Muhammadille tapahtuu jotain, minkä hän myöhemmin uskoo olevan enkeli Jibreelin (Gabriel) taivaallinen vierailu ja Allahin ilmestys. Ensin hän uskoo joutuneensa paholaisen riivaamaksi ja yrittää tappaa itsensä. Enkeli Gabriel kuitenkin estää häntä. Khadijan oppinut serkku Waraqa vakuuttaa tapahtuman olleen aito enkelin vierailu. Koraanin ensimmäiset säkeet ovat peräisin tästä tapahtumasta.


613: Islamia saarnataan julkisesti, tyttölasten tappaminen kielletään


Muhammad alkaa saarnata julkisesti Mekassa (kolmen vuoden viiveen syy on epäselvä). Ensimmäinen käännynnäinen on hänen vaimonsa Khadija ja hänen kaksi ottopoikaansa. Perheensä ja ystäviensä joukosta hän saa noin 50 seuraajaa.

Muhammadin saarnoihin suhtaudutaan epäluuloisesti ja häntä syytetään "muinaistarujen" plagioinnista (Koraani 23:83). Hänen setänsä Abu Lahab on hänen äänekkäimpiä vastustajiaan, ja Koraani kiroaa hänet nimeltä mainiten suurassa 111. Mekkalaiset vaativat ihmettä, mutta Muhammad ei tee yhtäkään.

Muhammad kieltää pakana-arabien tavan surmata tyttövauvoja (Koraani 81:8-9).


614: Ensimmäinen väkivaltaisuus


Vastustajat keskeyttävät muslimien rukoushetken, josta seuraa väkivaltainen yhteenotto. Muslimikäännynnäinen Sad bin Abu Waqqas poimi maasta aasin leukaluun ja iski sillä yhtä vastustajaansa.

Kerrotaan, että muslimit saivat näihin aikoihin ensimmäisen marttyyrinsä, kun vanha nainen surmattiin. Kaikki eivät kuitenkaan usko tämän kertomuksen aitouteen.


615: Erimielisyydet Quraishin kanssa ja ensimmäinen maanpako


Muhammadin sanalliset hyökkäykset mekkalaisten uskontoa vastaan aiheuttaa konfliktin hänen seuraajiensa ja Quraish-heimon välillä (Quraish oli Muhammadin oma heimo). Mekan muslimien vaino yltyy välillä väkivaltaiseksi, erityisesti orjien kohdalla. Ainakin yksi muslimi, joka koki kunniaansa loukatun, hyökkäsi väkivaltaisesti erään mekkalaisen kimppuun.

Muhammad neuvoo muslimeja lähtemään maanpakoon Abessiniaan (Etiopia), mutta jää itse Mekkaan jatkamaan saarnaamistaan. Muutamat saattoivat lähteä myös kauppamatkoille.


617 - 619: Mekkalaisten saarto


Mekkalaiset lopettavat kaiken sosiaalisen ja taloudellisen yhteydenpidon muslimien kanssa, myös ruuan myymisen heille. Kerrotaan, että monet muslimit olivat nälkäkuoleman partaalla.


619: Khadijan kuolema, uudet avioliitot


Ensin kuolee Muhammadin varakas vaimo Khadija ja vähän sen jälkeen hänen setänsä ja suojelijansa Abu Talib. Kahden kuukauden kuluttua hän nai Saudan, ja pyytää sitten Abu Bakrilta tämän tyttären Aishan kättä, vaikka Aisha on vasta 6 tai 7 vuotias.

Kaikkiaan Muhammadilla oli 11 vaimoa (joista kaksi hän otti sotasaaliina) ja kaksi jalkavaimoa. Shiiojen mukaan Muhammadilla oli 22 vaimoa. Muslimeille sallitaan korkeintaan neljä vaimoa.

Tässä esityksessä luetellaan vain osa vaimoista.


620: Lähetysmatka Taifiin


Muhammad saarnaa katumusta Taifissa, mutta joutuu kivityksen kohteeksi.


620: "Saatanalliset säkeet"


Muhammad saa ilmestyksen, jossa hän tunnustaa mekkalaisten jumalattaret Allatin, Manatin ja al-Uzzan. Mekkalaiset ovat tästä hyvillään. Pian tämän jälkeen enkeli Gabriel vierailee Muhammadin luona ja tämä vetää sanansa takaisin sanoen, että ilmestys oli tullut Saatanalta. (Jotkut historioitsijat uskovat, että kului kuukausia, ennen kuin Muhammad muutti mielensä ja ryhtyi tiukan yksijumalaiseksi.)


620: "Yömatka" eli Miraj (ylösnousemus) (vuosi on epävarma)


Muhammad ratsastaa lentävällä ratsulla Buraqilla ihmeellisesti Jerusalemiin, ja vierailee kaikissa seitsemässä taivaassa. Noustessaan ylempiin taivaisiin hän tapaa toiset profeetat, muun muassa Mooseksen. Seitsemännessä taivaassa (Paratiisissa) muslimeille annetaan käsky rukoilla viisi kertaa päivässä. (Alunperin matka Jerusalemiin ja taivaisiin kerrottiin erillisinä tarinoina, ja ne yhdistettiin myöhemmin.)


621 - 622: Aqaban vala


Kahdella eri kerralla yli 80 medinalaista pyhiinvaeltajaa vannoo uskollisuutta monoteismille ja Muhammadille Allahin profeettana.Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin laajentuminen

---

Lisälukemista:

Ensimmäinen ilmestys: https://ibnmatti.blogspot.fi/2016/03/valahdyksia-muhammedin-elamasta-iii.html

Saatanalliset säkeet: https://ibnmatti.blogspot.fi/2016/12/saatanalliset-sakeet.html

Muhammadin vaimot: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/04/muhammadin-naiset.html

Yömatka: http://koraaniblogi.blogspot.fi/2016/04/17-israelin-lapset-1.html

Aqaban vala: http://abdullahsarh.wixsite.com/muhammedintarina/muutto-medinaan

------

Alkuperäinen teksti: https://drive.google.com/file/d/0B4_1PiGE3abidTdqdE9qd0k1TFk/view
DiPuccion blogi: http://scienceetcetera.blogspot.fi/